CRISIS MANAGEMENT EXERCISE – CMX

Ćwiczenie dla kadry kierowniczej i pracowników organizacji. Celem jest przygotowanie lub przećwiczenie i ewaluacja istniejących procedur wewnętrznych, uruchamianych w sytuacji wystąpienia na misji zdarzeń kryzysowych, takich jak np. śmierć lub porwanie członka personelu. Jest ono ściśle dopasowane do warunków danej organizacji. Obejmuje zarówno wymiar wewnętrzny funkcjonowania organizacji na szczeblu centrali i misji, jak również zewnętrzny – interakcji z innymi uczestnikami zaangażowanymi w sytuację kryzysową. Ćwiczeniem, stosowaną metodologią i ewaluacją kierują osoby doświadczone w pracy z organizacjami pozarządowymi oraz praktycy wywodzący się ze państwowych struktur reagowania kryzysowego.